Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Spuštanje leder programa

 

Po kreiranju leder dijagrama preostaje još nekoliko koraka do njegove stvarne primene.  Leder dijagram mora da bude testiran off-line, preveden u izvršni kod sistema ATLAS, debagovan online, i na kraju (ako je sve prethodno prošlo bez problema) prebačen na sam sistem ATLAS i smešten u njegov firmver.  Procedura prebacivanja leder programa se u žargonu naziva “spuštanje ledera” i koristi se u ovom prikazu.  Generalno, spuštanje ledera na sistem ATLAS može biti uradjen na tri načina, ili preciznije rečeno u tri režima spuštanja podataka:

  • U off-line režimu, kada je sistem ATLAS izvan pogona;
  • U servisnom režimu, kada je sistem ATLAS trenutno izvan operativnog rada;
  • U on-line režimu, kada je sistem ATLAS u redovnom radu.

Svaki od navedenih režima spuštanja ledera se može realizovati sa programerskog terminala ATLAS-PT.  Medjutim, prva dva režima dozvoljavaju čak i ručnu direktnu zamenu “hot-pluggable” memorijskih čipova u samom sistemu ATLAS, što predstavlja najednostavniji postupak zamene programa i uvek se preporučuje ako je moguć.  Konvencionalno, kompilirane podatke ledera u izvršnom kodu predstavljaju standardni fajlovi, i shodno tome, “spuštanje ledera” predstavlja prenos odgovarajućih fajlova na sam uredjaj ATLAS, koji se potom povezuju sa lokalnim ATLAS programima za izvršenje PLC programa.  Tehnički, ovo je precisno-definisana i uredjena procedura jednostavna za korišćenje.  Po izboru opcije Ledcopy u GLAVNOM PLC MENIJU, otvara se prozor za spuštanje ledera (Upload Window), dok je dalja procedura spuštanja ledera krajnje intuitivna.

PT-Ledcopy-SRB

Instalacija novog ledera uvek nosi odredjeni rizik u “živoj” implementaciji, zbog čega je uvek veoma važno biti spreman za vraćanje na staro stanje.  Povratak na stari leder predstavlja takodje uhodanu proceduru obuhvaćenu postojećim menijima, ali ipak uzima odredjeno vreme u kome je sam leder suspendovan i neoperabilan.

U slučaju redundantnog master/slave PLC sistema ATLAS, mogući scenariji za spuštanje ledera na sistem su:

  • Ako se novi leder spušta na master PLC uredjaj, predhodni (“stari”) leder se suspenduje i startuje novi.  Ako nešto krene naopako, doći će do automatskog prebacivanja rada na slave PLC uredjaj, a samim tim i na stari leder (slave PLC uredjaj i ne zna za novi leder).
  • Ako se novi leder spušta na slave PLC uredjaj, za proveru njegove funkcionalnosti potrebno je forsirati prebacivanje rada sistema kako bi isti postao master i bila moguća provera ledera.  Ako sada nešto krene naopako, doći će do automatskog prebacivanja rada na predhodni master PLC uredjaj (koji je još uvek sa starim lederom) i “stari dobri leder” će biti ponovo u pogonu.

U oba slučaja, kada novi leder otkaže, potrebno je da se prethodna operabilna verzija ledera (stari leder) reinstališe na “oštećenom” PLC uredjaju.  Srećom, u to vreme je “oštećeni PLC uredjaj” uvek slave uredjaj, tako da procedura povratka na stari leder nije u koliziji sa tekućim operativnim zadacima.