Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

FBD editovanje

 

Izborom opcije FBDE u GLAVNOM PLC MENIJU, otvoriće se FBDE prozor za specificirani PLC pojekat, izabrani ATLAS uredjaj, i odgovarajući leder dijagram.  Ukoliko je u pitanju novi leder dijagram, procedura editovanja se može ukratko opisati na sledeći način:

PT-FBDE-SRB

 

Krajnji rezultat FBD editovanja predstavlja željeni leder dijagram na kome smo radili.  Veličina i složenost jednog takvog ledera može da varira u neverovatno velikom obimu – uopšte uzevši, PLC programiranje traži puno znanja i umešnosti.  Ovaj uprošćeni opis FBD editovanja je bio posvećen samo tehničkom delu programiranja (nekim tehničkim procedurama), i samo predstavlja mali osvrt na veliku oblast PLC programiranja.  Jedan primer tako kreiranog leder dijagrama je:

LD-Example