Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

FB dijagrami

 

Funkcionalni blok dijagram – FBD predstavlja dijagram koji opisuje funkcionalnu vezu izmedju ulaznih i izlaznih varijabli (promenljivih veličina).  Sama funkcija je opisana skupom medjusobno povezanih elementarnih blokova.  Ulazne i izlazne varijable su povezane sa blokovima posredstvom odgovarajućih veznih linija.  Izlaz iz jednog bloka moze biti povezan na ulaze drugog bloka.  Funkcionalni blok dijagrami predstavljau jedan od pet jezika za PLC programiranje (PLC jezika) koji su definisani standardom IEC 1131-3, i važi sa najpopularniji.  Sledeći primer bi trebalo da nam pomogne u boljem razumevanju šta je “funkcionalni blok”:

F-Blokovi

Blok MUX_R je primer funkcionalnog bloka koji obezbedjuje jednostavnu funkciju jednog prostog multipleksera.  Iz programerskog ugla, ovaj blok predstavlja programsku celinu (programski entitet, rutinu) sa dobro definisanim odnosom izmedju ulaza i izlaza, i koja tokom izvršenja obezbedjuje predpostavljenu funkcionalnost.  Ovakvi jednostavni funkcionalni blokovi se čuvaju u posebnim bibliotekama, i koriste se po potrebi u izradi složenijih funkcionalnih dijagrama za ispunjenje složenijih funkcija – poznatijim pod nazivom “lestvičasti (ili leder) dijagrami”.

 

Sledeći primer ilustruje jedan ovakav pristup.  Dva bloka za konverziju podataka su definisana na sledeći način:

FB-Dijagram

Zadatak je da se ulazna vrednost merene aktivne snage predstavi procentualno (kao procenat njene max. vrednosti), kao i da se signalizira ako je njena trenutna vrednost iznad neke postavljene granične vrednosti.  Za to se koriste dva opisana bloka za konverziju ulaznih veličina povezana u složeniji FB dijagram:

FBD-Edit

Sve ulazne analogne veličine prolaze kroz 12-bitnu AD konverziju, što znači da odgovaraju nekoj numeričkoj vrednosti u opsegu (0-4095).  Blokovi za konverziju podataka CONV_RTW i CONV_WRT, zajedno sa blokom komparatorom Word_Comp, povezani su u prikazani funkcionalni blok dijagram koji konvertuje vrednost ulazne aktivne snage (obeležena kao: “AKTIVNA SNAGA”) u odgovarajuću procentualnu vrednost (opseg 0-100), i indicira ako je ta vrednsot iznad 55,5%.  Prikazani izlazi odgovaraju stanju kada je ulazna aktivna snaga 72% max. vrednosti, a indikatorski bit 1.