Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija Sprežni moduli
Sprežni moduli sistema ATLAS

 

Sprežni ATLAS moduli obuhvataju veliki broj ulazno/izlaznih modula za spregu sa procesom (ili, kako se često nazivaju, moduli procesnog interfejsa) različite namene, koji su projektovani za posebno oštre eksplatacione uslove najzahtevnijih upravljačkih procesa.  Svaki sprežni ATLAS modul je realizovan kao štampana ploča visine 6HE koja odgovara dvostrukoj Evropa kartici.  Moduli su kompatibilni sa internim standardom za ATLAS PI magistralu, i atestirani za primenu u elektroenergetskim postrojenjima.  Nekoliko sprežnih ATLAS modula su ovde prikazana:

PI Modules

 

Iako se pojedinačni sprežni moduli iste namene u svojoj praktičnoj realizaciji mogu razlikovati u mnogim detaljima i tehničkim karakteristikama, specifikacija PI modula koja sledi je organizovana na način da su moduli iste namene grupisani zajedno.  To znači da navedene grupne karakteristike (ili opseg karakteristika) za sprežne module odredjene namene ne moraju biti važeće za svaki pojedinačni modul te grupe – najčešće, one važe za odredjene module u okviru specificirane grupe.

 

Digitalni ulazni moduli:

DUM-Spec

 
Brojački ulazni moduli:

BUM-Spec

 
Analogni ulazni moduli:

AUM-Spec

 
Digitalni izlazni moduli:

DIZM-Spec

 
Analogni izlazni moduli:

AIZM-Spec

 
Specijalni sprežni moduli:

Postoji veći broj specijalizovanih sprežnih modula projektovanih na zahtev za posebne nestandardne primene.  Ovde su prikazana dva primera:

KNV – Modul serijskog interfejsa

KNV Specifikacija

 

BPC02 – Modul za digitalno merenje obrtaja

BPC02 Specifikacija