Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija E&E karakteristike
Električne i eksploatacione karakteristike

 

  • Electrične karakteristike:

Elektricna Specifikacija

 U nastavku je prikazan jedan tip izvora napajanja, nazvan NAP03:

PSU-NAP03

Ovaj tip izvora je realizovan kao štampana ploča (standardne visine 6HE), i može se jednostavno utaknuti sa prednje strane standardnog ATLAS reka (krletke).  Vrlo je jednostavan za održavanje.  Razvod napajanja je izveden preko posebnog konektora napajanja montiranog na prednjoj ploči izvora.  Postoji više različitih tipova izvora napajanja koji se mogu koristiti u sistemu ATLAS.  Ovakav izvor je veoma pogodan za primenu zbog svojih standardnih dimenzija i kompaktnog smeštaja.

 

  • Kapaciteti sprežne logike (procesnog interfejsa):

Inherentna fleksibilnost u primeni i mogućnosti konfigurisanja sistema ATLAS čine da pitanje kapaciteta sprežne logike (procesnog interfejsa) praktično i ne postoji.  Jednostavno, izgradnjom i umreženjem više uredjaja ATLAS u jedinstven sistem za nadzor i upravljanje, može se praktično pokriti bilo koji realni proces.  Prema tome, specifikacija koja sledi se odnosi na kapacitete sistema ATLAS realizovanih oko jedne centralne računarske jedinice: ATLAS-CPU ili ATLAS-XP.

PI-Kapacitet

U slučaju redundantnih konfiguracija sistema ATLAS, navedeni maksimalni kapaciteti se umanjuju.

 

  • Uslovi ambijenta:

Ambijent-Spec