Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija Organizacija hardvera ATLAS PI magistrala
ATLAS PI magistrala

 

Svi moduli sprege sa procesom (procesnog interfejsa) sistema ATLAS (sprežni ili PI moduli) su projektovani u skladu sa postojećim preporukama za mehaničku i električnu izgradnju sistema ATLAS.  U tom okviru je razvijen i interni standard poznat kao “ATLAS PI magistrala”, koji definiše tip, režim rada i raspored svih signala sprežne logike (procesnog interfejsa) - adresnih signala, signala podataka, kontrolno-upravljačkih signala, signala za identifikaciju (”plug-and-play”) i specifičnih opcijskih signala.  Svi sprežni moduli su realizovani kao štampane ploče visine 6HE (dvostruka Evropa kartica) i sa zadnjim 64/96-pinskim DIN konektorom, preko koga su povezani sa ATLAS PI magistralom na zadnjoj ploči PI reka.  Povezivanje sa procesom (postrojenjem), odnosno uvodjenje “sirovih” signala iz procesa se ostvaruje preko drugih konektora (tipično smeštenih na prednjoj strani modula) koji su fizički i galvanski odvojeni od ATLAS PI magistrale.  raspored signala na ATLAS PI magistrali je:

ATLAS PI Magistrala

ATLAS PI magistrala je isključivo interna magistrala u okviru PI reka (krletke), realizovana kao štampana ploča koja nosi utične konektore za sprežne module, i koja je smeštena na zadnjoj strani reka.  Na taj način je ATLAS PI magistrala zaštićena od elektromagnetnih (EMI) smetnji spolja, što se lako postiže oklopljavanjem samog PI reka.  Kontrola signala na ATLAS PI magistrali se alternativno postiže na dva načina:

ATP02 PI Rack

Kontrola ATLAS PI magistrale posredstvom ATP02 modula (ATP02 Bus Controller)

 

XP2 PI Rack

Kontrola ATLAS PI magistrale posredstvom mikroračunarskog modula ATLAS XP2

Dok je robustnost XP2 kontrolisane magistrale logično (jednostavno predstavlja autonomni mikroračunarski sistem realizovan u jednom reku), ATP kontrola predstavlja nešto složeniji, ali podjednako efektan pristup upravljanju magistralom.  Sledeći blok-dijagram pruža detaljnije objašnjenje:

PTA-ATP Control Block Diagram

Eksterna povezivanje PI rekova su ostvarena posredstvom oklopljenih (šildovanih) PTA-ATP kablova sa upletenim paricama.  Svaki od potrebnih signala se vodi diferencijalno po jednoj parici, čime je obezbedjena maksimalna zaštita od elektromagnetnih i elektrostatičkih smetnji.  U slučaju potrebe za većim brojem PI rekova, isti se medjusobno lančano povezuju (“daisy-chain”).

PTA-ATP Raspored

 

Potrebna konverzija i multipleksiranje signala obezbedjuju dva uparena modula-kontrolera magistrala:

  •  Kontroler signala za procesni interfejs (Gateway - PTA02)

Ovaj “gateway” modul predstavlja jednu od ploča (kartica) industrijskog PC-a ATLAS-CPU i radi u paru sa kontrolerom PI magistrale ATP02 (smeštenim u PI reku).  Sam modul generiše potrebne signale adresa, podataka i kontrole za upravljanje radom PI modula (modula procesnog interfejsa), koji se multipleksiraju i prenose diferencijalno prema udaljenim sprežnim modulima u priključenim PI rekovima: 

PTA02

PTA Magistrala

 

  • Kontroler ATLAS PI magistrale - ATP02

Ovaj kontroler je smešten u PI reku i direktno upravlja sa sprežnim modulima u samom reku.  ATP02 modul radi u paru sa kontrolerom PI signala PTA02, i konvertuje i multipleksira signale adresa, podataka i kontrole ATLAS PI magistrale.  Prenos PI signala prema udaljenoj centralnoj računarskoj jedinici (odnosno kontroleru PTA02 u njenom sastavu) se obavlja diferencijalno.  Dva 50-pinska konektora (obeležena kao “INPUT” i “OUTPUT”) služe za medjusobno lančano (“daisy-chain”) povezivanje susednih PI rekova. 

ATP02

ATP Signali

 

Napomena: Dva primenjena interna standarda (za ATLAS PI magistralu i PTA – ATP povezivanje) obezbedjuju pouzdani rad sistema ATLAS i u najoštrijim uslovima elektromagnetnih i elektrostatičkih smetnji.  Svi kritični elementi u prenosu signala su oklopljeni i uzemljeni, a prenos signala se obavlja diferencijalno.