Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija Organizacija hardvera Centralna rač. jedinica
Centralna računarska jedinica ATLAS-CRJ

 

Postoje dva tipa Centralne računarske jedinice ATLAS-CRJ:

 

  • (I)  ATLAS CPU – Industrijska verzija PC-a

 

ATLAS-CCU

Projektovan za potrebe visoko-zahtevnih primena, ATLAS-CPU obezbedjuje veliku procesnu snagu, fleksibilnost i pouzdanost u radu u najoštrijim uslovima okruženja.  Obuhvata više specijalizovanih modula kompatibilnih sa standardnom PC arhitekturom, koji su smešteni u kompaktno i robustno kučište zašticeno od elektro-magnetnih smetnji (EMI), pogodno za primenu u industrijskim i elektro-energetskim objektima.  Osnovni konstutivni moduli su:

ATLAS-CPU Block Diagram

Za više detalja o načinima primene ATLAS-CPU kliknite OVDE.

 

Osnovni gradivni moduli centralne računarske jedinice ATLAS-CPU su:

- Industrijski CPU modul (ATLAS-CPU)
   (Napomena: minimalni zahtevi)

ATLAS-CPU Specifikacija

 

- Modul memorijskog proširenja (MEM1M)

ATLAS-MEM Specifikacija

 

- Kontroler signala za procesni interfejs (Gateway - PTA02)

Ovaj “gateway” modul pripada grupi modula industrijskog PC-a ATLAS-CPU, i radi u paru sa kontrolerom PI magistrale ATP02 (smeštenom u sprežnom PI reku).  PTA02 generiše potrebne signale adresa, podataka i kontrole za upravljanje radom sprežnih modula, a koji se multipleksiraju i prenose diferencijalno posebnim kablovima prema susednim PI rekovima:

ATLAS PTA Specifikacija

 Za detaljniji opis rada modula PTA02 klikni OVDE

 

- Serijski komunikacioni kontroler i modem (AMD-AMS)
   (Napomena: Moguce je korišcenje i drugih PC ISA kompatibilnih modema)

ATLAS Modem Specifikacija

 

 

  • (II)  ATLAS XP2 – PC kompatibilni mikroračunarski modul

  • ATLAS-XP2

Projektovan kao namenski mikroračunar na štampanoj ploci, ATLAS-XP2 obuhvata sve što je potrebno za rad centralne računarske jedinice (CRJ) sistema ATLAS, uz zadržanu kompatibilnost i otvorenost za buduću nadogradnju.  Njegova kompaktna realizacija čini ga pogodnim za mnoge primene gde je kritican prostor (zauzima samo jedan slot u PI reku).  Komunikacija sa spoljnim svetom je obezbedjena preko prednje ploče modula, a direktno upravljanje sa ATLAS PI magistralom preko zadnjeg 64-pinskog DIN konektora.  Obuhvata sledeće gradivne funkcionalne blokove:

ATLAS-XP2 Specifikacija

 Za više detalja o primeni mikroračunarskog modula ATLAS-XP2 kliknite OVDE:

ATLAS-XP2 Prednja Ploca