Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Konfiguracija Tradicionalne konfiguracije
Tradicionalne ATLAS konfiguracije

 

ATLAS-XP2 procesni sistem

 

Single ATLAS XP2

Sistem ATLAS čini jedan rek koji obuhvata jedan mikroračunarski modul ATLAS-XP2 (obično, ali ne i obavezno, smešten u slotu #1) i do 13 sprežnih PI modula bilo kog tipa.  Tu je još jedna komponenta koja se ne može izbeći, a to je izvor napajanja – PSU koji direkto napaja modul ATLAS-XP2 i preko njega celokupni PI rek.

 

Udvojeni ATLAS-XP2 procesni sistem

 

Dual ATLAS-XP2

Ovo je verzija konfiguracije visoko-pouzdanog sistema ATLAS.  Centralni procesorski resurs, mikroračunar ATLAS-XP2 je udvojen i konfigurisan za rad u master/slave režimu rada.  Uobičajeno je da dva mikroračunarska modula zauzimaju prva dva slota u reku (što nije obavezno), ostavljajući preostalih 12 slotova za smeštaj različitih sprežnih PI modula.  Eksterna komunikacija je obezbedjena preko mrežnih TCP/IP priključaka i postojeće LAN mreže, i takodje je redundantna (udvojena).  Isto važi i za napojne jedinice PSU.

 

ATLAS-MAX/RTL – Industrijski procesni sistem

 

ATLAS Industrial PC

Centralna računarska jedinica ATLAS-CRJ (industrijska verzija) upravlja sa radom jednog ili više PI rekova sa pripadajućim sprežnim PI modulima različite vrste.  U ovom primeru reč je o dva PI reka, koji su lančano povezani (”daisy-chain”) medjusobno, kao i sa ATLAS-CRJ jedinicom preko koje se obavlja eksterna modemska i mrežna komunikacija.  Ovaj primer predstavlja uobičajeniju i najčešću konfiguraciju sistema ATLAS koja je našla široku praktičnu primenu.  On prestavlja optimum izmedju performansi i cene sistema, i uspešno se uklapa u “prosečni sistem za nadzor i upravljanje procesom”.

 

Udvojeni ATLAS-MAX/RTL – Visoko-pouzdani procesni sistem

 

ATLAS High Availability

Prikazana je visoko-pouzdana konfiguracija sistema ATLAS-MAX/RTL.  To je potpuno redundanti sistem, gde su kritične komponente sistema: izvori napajanja (PSU) i centralne računarske jedinice (CRJ), udvojeni.  Redundantnu hardversku konfiguraciju prati i redundantni firmver koji kontroliše rad sistema i obezbedjuje automatsko prebacivanje na rezervnu CRJ u slučaju kvara.  Uobičajen je master/slave pristup: master CRJ je aktivan, dok slave CRJ pasivno prati rad sistema i ostaje sinhronizovan sa masterom.  U slučaju kvara na aktivnom CRJ uloge se menjaju.