Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija Organizacija hardvera
Organizacija hardvera

 

ATLAS Logicki Dijagram

 

ATLAS predstavlja namenski procesni računar, koji je projektovan za najoštrije procesne uslove (ambijentalne i eksploatacione).  Sama organizacija hardvera, u suštini odgovara uobičajenoj arhitekturi procesnih računara i može se dekomponovati u nekoliko funkcioanlnih delova:

  • Napajanje - PSU  obezbedjuje neprekidno napajanje električnom energijom svih delova sistema ATLAS: centralne računarske jedinice (CRJ) i procesnog interfejsa (PI).  U zavisnosti od konfiguracije i izvodjenja sistema, napajanje može biti realizovano kao jednostruki ili udvojeni (redundantni) izvor napajanja, više povezanih izvora napajanja (u slučaju velike potrošnje), kao integralni deo CRJ, ili bilo koja kombinacija prethodnog.
  • Centralna računarska jedinica - CRJ predstavlja centralnu i ključnu ATLAS komponentu – “srce” i “mozak” sistema.  CRJ je programska komponenta sistema koja čuva ATLAS firmver i kontroliše rad svih ulazno/izlaznih modula procesnog interfejsa, rukuje internim bazama podataka i upravlja daljinskom i mrežnom komunikacijom.  Postoje dve osnovne CRJ varijante sistema ATLAS:

- ATLAS-CPU - namenski industrijski PC računar.  Interna arhitektura CRJ može biti bazirana na industrijskoj ISA magistrali (ili PCI na poseban zahtev).  Zadržana je potpuna kompatibilnost u odnosu na sve postojeće standarde industrijske verzije PC računara, čime su omogućene jednostavne dogradnje, zamene i proširenja sistema.

- ATLAS-XP2 - PC kompatibilni mikroračunar realizovan na jednoj štampanoj ploči.  Projektovan je da zadovolji prosečne potrebe malih, i manjih srednjih upravljačkih sistema.  Arhitektura mikroračunara je kompatibilna sa PC104 magistralom, sa nakačenom mikroprocesorskom karticom (tzv. “piggy-back” rešenje) i ekstenderom za dopunske PC104 kompatibilne kartice.

  • Procesni interfejs - PI je uobičajeni naziv za veći broj ulazno/izlaznih modula za spregu sa procesom, odnosno za spregu izmedju procesorskog/računarskog dela sistema i industrijskog ili elektroenergetskog postrojenja.  U zavisnosti od smera kretanja podataka u toj sprezi (u ili iz sistema), PI moduli se mogu grupisati na:

- Ulazni PI moduli prikupljaju pogonske podatke iz različitih industrijskih i elektroenergetskih procesa u realnom vremenu, koji se zatim predaju računarskom delu ATLAS-CRJ na dalje rukovanje i obradu.

- Izlazni PI moduli izdaju (isporučuju) podatke u proces (postavne vrednosti, upravljački podaci i indikatorske veličine) u realnom vremenu, koji najčešće uzrokuju odredjene promene stanja i statusa procesa.

 

Svi moduli procesnog interfejsa sistema ATLAS (PI moduli) su projektovani u skladu sa postojećim preporukama za mehaničku i električnu izgradnju sistema ATLAS.  U tom okviru je razvijen i interni standard poznat kao “ATLAS PI magistrala”, koji definiše tip, režim rada i raspored svih signala procesnog interfejsa krucijalnih za rad sistema ATLAS.  U pitanju su adresni signali, signali podataka, kontrolno-upravljački signali, signali za identifikaciju (”plug-and-play”) i neki specifični opcijski signali.  Za više detalja o ATLAS PI magistrali kliknite OVDE.

Napomena: Navedena podela u organizaciji sistema ATLAS je veoma opšta i zasnovana je prevashodno na funkcionalnom opisu sistema, pri čemu se navedeni organizacioni delovi medjusobno značajno razlikuju u veličini i složenosti.