Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija
Organizacija sistema ATLAS-MAX

 

Sistem ATLAS predstavlja složeni sistem za akviziciju pogonskih podataka, nadzor i upravljanje, koji se sastoji od većeg broja funkcionalnih komponenata koje su medjusobno spregnute na optimalan način radi zadovoljenja postojećih operativnih zahteva u specifičnom pogonskom okruženju (procesu).  Pri tome postojeća otvorenost i fleksibilnost sistema omogućuju različite pristupe hardversko/programskoj organizaciji sistema u cilju ispunjenja različitih zadataka, što čini sistem ATLAS pogodnim za različite primene.

Svaka od ATLAS komponenata obuhvata dva gradivna dela: osnovni hardver, i odgovarajuću programski podršku (softver).  Strogo govoreći, ATLAS predstavlja programski upravljani sistem, čuju osnovu čini programabilni hardver koji se sastoji od nekoliko računarskih modula i niza programski-kontrolisanih sprežnih modula procesnog interfejsa.  To znači da rad pojedinih hardverskih modula, kao i sama konfiguracija sistema ATLAS, direktno zavise od prateće programske podrške – program je taj koji čini osnovni hardver aktivnim i funkcionalnim .  Činjenica da je interni kontrolno-upravljački program smešten “u silicijumu” (nedestruktivnoj memoriji sistema) i da je nepromenljiv tokom redovnog rada sistema, čini da se ovakva programska podrška identifikuje kao “firmver” .

Za detaljniji opis organizacije hardvera sistema ATLAS kliknite OVDE.
Za detaljniji opis organizacije firmvera sistema ATLAS, kliknite OVDE.