Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija ATLAS-PT podrška Podešavanje ATLAS-MAX
Setovanje i konfigurisanje sistema ATLAS-MAX

 

Rad sistema ATLAS je predodredjen njegovom konfiguracijom koja je zapisana u bazi konfiguracionih podataka.  Inicijalno, konfiguracioni podaci su postavljeni na početne “default” vrednosti (“factory defaults”), koje se mogu automatski prepisati (shodno “plug-and-play” osobinama hardvera) u vreme prvog starta sistema, ili ručno u SETUP režimu rada (uz pomoć Programerskog terminala).  To praktično znači da tokom redovnog rada sistema, izmedju dve SETUP procedure, konfiguracioni podaci ostaju neizmenjeni sačuvani u nedestruktivnoj memoriji sistema ATLAS.

Spisak konfiguracionih podataka koji se mogu menjati (automatski ili ručno) obuhvata:

Lista setovanja sistema

 

Da bi bolje ilustrovali SETUP proceduru na Programerskom terminalu, nekoliko “setup” primera su detaljnije prikazani.  Po uspešnoj login proceduri korisnika/operatora i izbora setup opcije (režima rada), otvoriće se Setup meni:

Setup Menu

Setup meni nudi izbor sledećih konfiguracionih opcija (poredjanih od leva na desno): Podaci o daljinskoj stanici, Komunikacioni parametri, Digitalni ulazi, Analogni ulazi, Brojački ulazi, Opis komandi, Master 101 konfiguracija i Konfiguracija rekova.

Na primer, setovanje procesnog interfejsa podrazumeva specificiranje aktivnih PI rekova i modula.  U osnovi, ovo setovanje je zasnovano na ugradjenim “plug and play” karakteristikama ATLAS modula, i tehnički se obavlja automatski.  Ipak, automatsko konfigurisanje PI rekova se dozvoljava samo u vreme prvog starta sistema ATLAS po njegovoj instalaciji, ili na poseban zahtev.  Sva kasnija hendlovanja PI rekova su ručna i uvek nadgledane od strane korisnika/operatora.  Za tu svrhu je razvijen poseban program nazvan Konfigurator reka.

Rack Configurator

Konfigurator reka omogućuje ručne promene konfiguracije rekova, dodavanja modula, aktiviranje i deaktiviranje postojećih modula u reku, deaktiviranje neispravnih modula i korišćenje specifičnih nestandardnih modula.  Može da hendluje do pet PI reka sa 14 utičnih mesta (slotova), koji su prikazani tabelarno u 5 kolona imenovanih ATP1 – ATP5.  Svakom slotu u reku (polju u tabeli) je pridodat padajući meni sa listom modula koji se mogu dodeliti tom slotu.

Najveći deo posla oko konfiguracije sistema se odnosi na procesni interfejs (sprega sa procesom) – svaki pojedinačni ulaz i izlaz je predmet nekakvog setovanja (podešavanja).  Sledeći primer se odnosi na setovanje analognih ulaznih podataka.

AI Setup Menu

Analogni ulazni podaci su identifikovani rednim (sekvencijalnim) brojevima.  Za svaki predstavljeni analogni ulaz, sledeći parametri (poredjani od leva na desno) se mogu zadati (ukoliko vrsta analognog ulaza to dozvoljava): Tip analognog ulaza, Opseg, Filter, Tip hladnog kraja, Tip prenosa, Tip AD konvertora, “Tara mernog opsega”, Pojačanje i zastavicu za prenos podatka.

U slučaju komandi (primer se odnosi na dvostepene komande) setup procedura obuhvata tri glavna dela: identifikaciju, autorizaciju i vremenski parametri.

CO2 Setup Menu

Padajući meni nudi izbor vrste komandnog izlaza izmedju (od gore na dole): Trajne komande, Jednostepene komande, Dvostepene komande, AGC komande i Analognog izlaza.  Komandni izlazi su predstavljeni u prvoj koloni, identifikovani rednim (sekvencijalnim) brojevima.  Ostale kolone specificiraju parametre za autorizaciju izdavanja komande (do tri nezavisna udaljena centra i lokalno PLC upravljanje), vremenske parametre komandi i zastavicu za prenos podatka.