Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS
Namena uredjaja pikoATLAS

 

pATLAS Mission

 

pATLAS (ili pikoATLAS) predstavlja moćni sistem za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje, optimalno prilagodjen potrebama velikih distribuiranih upravljačkih sistema  kao što su: elektroenergetski sistemi, sistemi za napajanje vodom, sistemi za distribuciju gasa, kao i mnogi kompleksni industrijski upravljački sistemi.  Uvek kada se traži lokalni i daljinski nadzor i upravljanje, uredjaj pATLAS predstavlja dobar izbor i rešenje.  Osnovna namena uredjaja jeste da uvek pruži pravi odgovor na sve postojeće visoko-zahtevne potrebe svakodnevnog pogonskog upravljanja, koja se ostvaruje kroz uspešno ispunjenje sledećih grupa zadataka:

  • Akviziciju pogonskih podataka (podataka iz procesa);
  • Lokalne online obrade podataka u realnom vremenu;
  • RTU (i opcijski PLC) upravljanje pogonom (procesom);
  • Daljinski i mrežni prenos podataka;
  • Autonomnu dijagnostiku i održavanje sistema;
  • Kastomizaciju i lokalno programiranje;
  • Obradu GPS podataka;
  • SCADA i druge programska nadgradnja.

 

Za detaljniji opis uredjaja pATLAS izaberite jedno od sledećih poglavlja: