Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Konfiguracija
Konfiguracija uredjaja pATLAS

 

Jedna od glavnih osobina uredjaja pATLAS jeste njegova velika fleksibilnost u primeni.  S obzirom da je pATLAS programski sistem, postojeće komponente se mogu kombinovati na različite načine, ostvarujući različite konfiguracije sistema, a sve u cilju postizanja i zadovoljavanja različitih operativnih zahteva.  Kao potvrda ovog stava opisano je nekoliko različitih konfiguracija uredjaja pATLAS – počev od jednostavnijih i najčešćih primena, pa sve do veoma moćnih, složenih i zahtevnih rešenja.

Minimalni sastav bilo koje konfiguracije uredjaja pATLAS predstavlja skup U/I modula sprege sa procesom (koji imaju ulogu I2C slave-ova) grupisanih oko CPU modula (koji ima ulogu I2C mastera), što se istovremeno može smatrati neophodnim za rad uredjaja pATLAS.  Uparivanjem i poredjenjem blok-dijagrama uredjaja (sa hipotetičnim slave modulima) i fotografskog prikaza stvarnih modula, moguće je dobiti bolju ideju o samoj konfiguraciji uredjaja - ako ništa drugo, uloga i mesto skrivenih (nevidljivih) funkcionalnih delova sistema sada postaje jasnija.  Sinteza ta dva pogleda na uredjaj je predstavljena na slici:

Uredjaj pATLAS

 

Za detaljniji prikaz autonomnih pATLAS uredjaja, kliknite OVDE.
Za detaljniji prikaz pATLAS klastera, kliknite OVDE.