Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Konfiguracija pATLAS uredjaji
Autonomni pATLAS uredjaji

 

Ovo predstavlja i najčešću primenu uredjaja pATLAS - autonomna jedinica u kojoj jedan master CPU modul kontroliše rad ostalih slave modula (u najvećem broju slučajeva U/I modula sprege sa procesom) i komunicira sa udaljenim kontrolno-upravljačkim centrom.  Daljinska komunikacija je ta koja odredjuje razlike medju pojedinim autonomnim uredjajima u primeni, a što je u najvećem broju slučajeva direkto odredjeno raspoloživim prenosnim putevima i primenjenom komunikacionom hardveru.  CPU modul je opremljen sa dva asinhrona kanala serijskog interfejsa, sa jednim standardnim RS232/RS422/RS485 interfejsom i sa jednim fiber-optičkim interfejsom.  Za bolje razumevanje konfiguracija uredjaja koje slede, treba naglasiti da su ovo hardverski interfejsi - dok je sama komunikaciona procedura programski upravljanja od strane postojećeg mikroprocesora, a u skladu sa primenjenim komunikacionim programom.

 

Tradicionalna primena uredjaja pATLAS

 

Traditional pATLAS Unit

Uredjaj pATLAS obuhvata jedan master CPU modul i veći broj slave U/I i/ili modula posebne namene priključenih na TBUS razvodnu šinu.  Primenjeno napajanje može biti udvojeno (redundantno) za potrebe boljeg i pouzdanijeg rada uredjaja.  Dvosmerna komunikacija sa udaljenim kontrolno-upravljačkim centrom se obavlja preko eksternog modema povezanog na postojeći serijski interfejs CPU modula.  Podaci prikupljeni iz procesa se čuvaju u internoj memoriji, spremni za prenos u udaljeni centar, dok je prenos upravljačkih podataka u suprotnom smeru, iz centra ka uredjaju.  Uobičajeni komunikacioni protokol u dvosmernom prenosu podataka je ATLAS-IEC, ali su i drugačiji scenariji mogući. 

 

TCP/IP umreženi uredjaj pATLAS

 

TCP/IP pATLAS Unit

Uredjaj pATLAS obuhvata jedan master CPU modul i veći broj slave U/I i/ili modula posebne namene priključenih na TBUS razvodnu šinu.  Uredjaj je opremljen sa Ethernet modulom i povezan na TCP/IP mrežu (ovde identifikovanu kao “TCP/IP Cloud “ - engl. Izraz za “TCP/IP oblak”), preko koje se obavlja brza razmena podataka sa drugim učesnicima u TCP/IP saobraćaju na mreži.  Ova komunikacija u potpunosti zadovoljava medjunarodne standarde i preporuke odredjene 7-nivoiskim ISO/OSI referentnim modelom i 4-nivoiskim TCP/IP Stack modelom.

 

Bezžični GPRS uredjaj pATLAS

 

GPRS pATLAS Unit

Uredjaj pATLAS obuhvata jedan master CPU modul i veći broj slave U/I i/ili modula posebne namene priključenih na TBUS razvodnu šinu.  Uredjaj je opremljen sa GPRS modemom i povezan na telekomunikacionu mrežu mobilne telefonije (ovde identifikovana sa engl. Izrazom: “Mobille/Cellular Network”), preko koje se obavlja razmena podataka sa drugim učesnicima u saobraćaju na mreži.  Sama komunikacija je zasnovana na GPRS- tunelskom protokolu koji je baziran na IP/internet adresiranju, i koji obezbedjuje bezžičnu povezanost pripadajućih uredjaja i udaljenog kontrolno-upravljačkog centra.  Specifičnost ovog pristupa je da omogućuje komunikaciju i sa učesnicima koji se kreću i menjaju svoju lokaciju, što je posebno važno u nadzoru i upravljanju transportnih sistema.