Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija Mehanička p-specifikacija
Mehaničke karakteristike uredjaja pATLAS

 

Primenjeni mehanički model pATLAS modula je projektovan i razvijen u skladu sa Phoenix Contact COMBICON standardima za modularna plastična kućišta serije COMBICOM ME/TBUS, čime su ostvarene:

  • Male dimenzije projektovanog modula;
  • Robustno i kompaktno izvodjenje;
  • Jednostavna primenaa i instalacija.

 

Izbor odgovarajućeg kućišta modula je bio polazna tačka u odredjivanju svih ostalih mehaničkih delova: štampane ploče, konektora, razvodne šine i ormana/kutija za smeštaj, kao i u definisanju osnovnih projektnih zahteva za dizajniranje pojedinačnih modula.

 

  • Kućište modula

pATLAS Enclosures

Odabrani tip modularnog elektronskog kućišta je raspoloživ u većem broju standardnih širina i sa opcojskim izborom više sistema medjusobnog i eksternog povezivanja.  Izmedju ostalog, moguće je i bočno konektovanje modula (pomocu posebnih opcijskih bočnih konektora) čime se ostvaruje jednostavno povezivanje modula u nizu, bez potrebe neposrednog angažovanja drugih postojećih konektora, veznih kablova i sl.

Kuciste modula

 

  • Štampana ploča modula - ŠPM

pModule PCB

Stampana ploca

Primenjeni standardi za izradu pATLAS modula predpostavljaju i odgovarajući dizajn štampane ploče modula: malih dimenzija i nepravougaonog (trapezoidnog) oblika, tako da se uklapaju u modularno plastično kućište modula.  To je prikazano na sledećoj slici:

pPCB/Enclosure Matchup

 

  • TBUS razvodna šina

TBUS Rail

TBUS razvodna šina predstavlja fizičku realizaciju razvoda I2C magistrale.  Za detaljniji opis pogledajte OVDE.

 

  • Konektori

pConnectors

Sva interna i eksterna povezivanja modula se ostvaruju posredstvom odgovarajućih pažljivo odabranim konektorima koji zadovoljavaju zahteve za: jednostavnom i pouzdanom primenom u najrazličitijim ambijentaalnim radnim uslovima.  Posebna pažnja je bila posvećena izboru konektora za eksterna povezivanja, posebno načinu povezivanja U/I modula uredjaja sa procesom.  Za tu svrhu se koriste priključne kleme sa šrafom koje se nalaze na prednjoj strani pATLAS modula – na taj način je obezbedjen lak pristup i dovodjnje veznih kablova iz procesa u stvarnim uslovima implementacije uredjaja pATLAS.

pConnections

 

  • Ormani/kutije

Male dimenzije i mala potrošnja modula (shodno tome i mala toplotna disipacija) pružaju mogućnost širokog izbora ormana i kutija za smeštaj uredjaja pATLAS.  Širok asortiman raspoloživih ormana i kutija obuhvata različite tipove i veličine metalnih, aluminijskih, plastičnih i ormana od fiberglasa.  Oni mogu biti samostojeći, za montažu na zid, za postavljanje na deskove, ili u obliku kufera.  Sam krajnji izbor zavisi od konkretene primene uredjaja i radnih uslova na mestu ugradnje.

pCabinets

 

Tipičan primer ugradnje uredjaja pATLAS na terenu predpostavlja smeštaj uredjaja u odgovarajuće ormane koji su obično opremljeni posebnim veznim regletama za povezivanje sa pogonom/procesom.  Dalja povezivanja klema modula (višepolne kleme sa šrafom na prednjoj strani modula) i priključnih (veznih) regleta u ormanu obavljaju se fleksibilnim signalnim kablovima koji se vode kroz odgovarajuće kanalice, što olakšava ispitivanje i održavanje uredjaja.  Ovde je prikazan jedan takav primer uredjaja pATLAS u pogonu, koji je ugradjenog u metalni samostojeći orman u 110/35 kV transformatorskoj stanici: 

Inside Cabinet

 

Položaj priključnih (veznih) regleta je odrejen tipom ormana i konkretnom situacijom po pitanju kapaciteta i načina dovodjenja kablova iz pogona/procesa, a u principu se smeštaju izmedju uvodnika kablova i TBUS razvodne šine sa modulima uredjaja.  Generalno, postavljanje signalnih kablova i potrebna kabliranja ne treba da predstavljaju veliki izazov, s obzirom na male stvarne U/I kapacitete uredjaja pATLAS.