Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija Start pATLAS
Start i inicijalizacija uredjaja pATLAS

 

Uredjaj pATLAS predstavlja programirani sistem čiji je rad odredjen upravljačkim programom smeštenim u firmveru uredjaja.  Kao i svaki programirani sistem, pATLAS po svom startu mora najpre proći kroz inicijalizacionu fazu, da bi dostigao operativno stanje u kome može da obavlja svoje regularne poslove (za šta je programiran).  Inicijalizaciona faza, ili kraće: inicijalizacija, predstavlja proceduru uspostavljanja potrebnog programskog RTE okruženja za izvršenje aplikativnih programa, bez koga je dalji rad sistema pATLAS nemoguć.  U računarskoj terminologiji, ova procedura je poznata kao "butovanje/rebutovanje sistema".  Postoje dva tipa startovanja sistema:

Vrući start – uobičajeni način startovanja sistema po uključenju, kratkotrajnim prekidima u napajanju i eventualnim problemima u radu (ručnim aktiviranjem reset tastera na prednjoj ploči CPU modula, ili preko terminala za kontrolu rada pATLAS-MT).  Vrući start dovodi sistem u ono stanje u kome je bio neposredno pre nastajanja uzroka za restartovanje sistema, što podrazumeva vraćanje svih podataka sistema u njihova ranija stanja, kao i reinicijalizaciju svih sistemskih parametara koji bi mogli biti oštećeni.

Hladni start – potpuno rebutovanje sistema iz početnog neaktivnog statusa do potpunog operativnog stanja.  Aktivira se na zahtev preko terminala za kontrolu rada ATLAS-MT.  Hladni start uzrokuje resetovanje celokupnog hardvera uredjaja, deaktiviranje svih U/I modula, i resetovanje svih lokalnih bafera podataka.  U koordinaciji sa postojećom bazom konfiguracionih podataka, obavlja se i automatska provera i dijagnostika hardvera uredjaja zasnovana na ugradjenim “plug-and-play” karakteristikama primenjenog hardvera.  Start sistema prvi put predstavlja specijalni slučaj hladnog starta, koji predpostavlja “default” konfiguraciju uredjaja.  Početne vrednosti svih konfiguracionih podataka odgovaraju “fabričkim default vrednostima” koje se mogu promeniti pomoću terminala za kontrolu rada ATLAS-MT .  Sve promene ostaju sačuvane u nedestruktivnoj memoriji i SD kartici na CPU modulu, a svaki naredni hladni start dovodi uredjaj u tako promenjeno stanje.

 

Inicijalizaciju uredjaja prati odgovarajuća svetlosna indikacija – svi pATLAS moduli su opremljeni LED indikatorima koji svetle u skladu sa trenutnim stanjem sistema.  Ako je inicijalizacija nadgledana preko terminala za kontrolu rada pATLAS-MT, sam tok inicijalizacije se može pratiti na detaljniji i razumljiviji način.