Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija pATLAS-MT podrška Podešavanje pATLAS
Podešavanje uredjaja pATLAS

 

Rad uredjaja pATLAS je predodredjen njegovom konfiguracijom koja je zapisana u bazi konfiguracionih podataka.  Inicijalno, konfiguracioni podaci su postavljeni na početne “default” vrednosti (“factory defaults”), koje se mogu prepisati u SETUP režimu rada (uz pomoć terminala pATLAS-MT).  Svakim startovanjem uredjaja, tokom njegove inicijalizacije obavlja se automatska provera tekuće konfiguracije uredjaja (shodno “plug-and-play” osobinama hardvera), i svaka detektovana nekonzistentnost u odnosu na postojeću bazu konfiguracionih podataka se signalizira kao “greška u konfiguraciji”.  To praktično znači da tokom redovnog rada sistema, izmedju dve SETUP procedure, konfiguracioni podaci ostaju neizmenjeni i sačuvani u nedestruktivnoj memoriji i SD kartici CPU modula.

Za prosečan uredjaj pATLAS, koji obuhvata jedan CPU modul i odredjen broj standardnih U/I modula, spisak predpostavljenih konfiguracionih podataka obuhvata:

 • Osnovnu konfiguraciju uredjaja
 • Prenos podataka (za CPU asinhroni serijski port)
 • Prenos podataka (za svaki FO i Ethernet port)
 • Digitalne ulazne podatke i HRD (hronološka registracija dogadjaja)
 • Brojačke ulazne podatke
 • Analogne ulazne podatke
 • Trajne komande
 • Jednostepene i dvostepene komande
 • Analogne izlazne podatke
 • MODBUS periferale

 

U nastavku su detaljnije prikazana nekoliko “setup” primera.  Po uspešnoj login proceduri korisnika/operatora u terminal, i izbora setup opcije (režima rada), otvoriće se Setup meniSetup meni nudi izbor sledećih konfiguracionih opcija: Podešavanje komunikacionih kanala, Podešavanje I2C periferja, Podešavanje MODBUS periferija i Konfiguracija (odnosi se na konfiguraciju uredjaja), koje su prikazane u gornjem horizonatlnom padajućem TAB meniju.  U prvom primeru, izborom TAB-a za Podešavanje komunikacionih kanala, otvara se odgovarajući podmeni koji obuhvata sve podešljive komunikacione parametre za dva postojeća porta serijskog interfejsa na CPU modulu, označena sa COM1 i COM2.

SETUP-1

U drugom primeru, izborom TAB-a “Konfiguracija” u SETUP meniju, aktivira se Podmeni za konfigurisanje uredjaja, koji omogućuje promenu pojedinačnih pATLAS konfiguracionih podataka.  Na slici je prikazana opcija “Čitanje konfiguracije”.

pSETUP-2

Tekuća konfiguracija uredjaja je prikazana na sledeći način:

 • postojeći i konfiguriani moduli se prikazuju zeleno;
 • konfigurisani moduli koji nedostaju se prikazuju crveno;
 • ostali ne-konfigurisani moduli se prikazuju sivo.

Svaka promena u konfiguraciji mora da se spusti (upload) na sam uredjaj i spase u SD kartici CPU modula, što se obavlja izborom postojeće opcije za Spuštanje konfiguracije.

Tekući status ulaza i izlaza pojedinačnih modula je moguć na zahtev – izborom i aktiviranjem (klikom) odgovarajućeg U/I modula u tabeli.  Preostala dva TAB-a u SETUP meniju aktiviraju podmenije za podešavanje I2C periferija i MODBUS periferija.