Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija pATLAS-MT podrška PLC p-specifikacija
PLC specifikacija uredjaja pATLAS

 

Uredjaj pATLAS se može konfigurisati da podržava PLC upravljanje, odnosno izvršenje korisničkih upravljačkih PLC algoritama u samom uredjaju.  Generisani PLC izvršni kod se može integrisati u celokupni programski paket uredjaja i imati tretman kao i svi drugi pATLAS aplikativni programi.  Treba imati u vidu da PLC kod mora biti ispitan i kompiliran nezavisno od uredjaja (offline), zatim povezan sa drugim sistemskim i aplikativnim programima kako bi se formirao izvršni pATLAS programski paket, koji se tek onda upisuje u sam uredjaj (postaje firmver uredjaja).  Sa puštanjem uredjaja u rad, PLC upravljanje postaje jedan od redovnih poslova, izjednačeno sa ostalim uobičajenim aktivnostima uredjaja.  Treba takodje reći da PLC upravljanje nije bilo zacrtano kao izuzetno važan cilj u projektovanju uredjaja pATLAS – pažnja je bila okrenuta u drugom pravcu.  Posledica toga je relativno složena procedura generisanja PLC programa i njihove integracije u firmver uredjaja, što traži dosta programerskog znanja i veštine, kao i programskih alata.  Medjutim, izvršenje jedanput generisanog i verifikovanog PLC programa se obavlja “glatko”, i nema nekih posebnih razlika u operativnim performansama regularnih i PLC programiranih uredjaja pATLAS.
   
Prvi korak u PLC programiranju predstavlja formiranje samog upravljačkog PLC algoritma.  Najsloženiji i najnapredniji programski deo terminala pATLAS-MT predstavlja alat za PLC programiranje, koji čini PLC programski paket (poznat i pod imenom FBD programski paket) za podršku PLC mogućnosti uredjaja pATLAS i ATLAS-MAX.  FBD programski paket se sastoji od većeg broja grafičkih alata, razvijenih i napisanih u TCL jeziku na Linux OS platformi.  Centralno mesto u FBD programskom paketu zauzima FBD editor - FBDE (Function Block Diagram Editor), koji predstavlja editor leder dijagrama u skladu sa standardom IEC 1131-3.  Ostali raspoloživi alati i korisnički programi podrzavaju rad sa leder dijagramima: prevodjenje ledera u ST kod, kompilaciju u izvrsni kod pATLAS sistema, simulacije ledera, debagovanja ledera, online testiranja i spuštanje finalnog izvršnog programa na sam uredjaj pATLAS.

Krajnji rezultat FBD editovanja predstavlja željeni leder dijagram na kome smo radili.  Veličina i složenost jednog takvog ledera može da varira u neverovatno velikom obimu – uopšte uzevši, PLC programiranje traži puno znanja i umešnosti.  Jedan primer tako kreiranog leder dijagrama je predstavljen na slici:

pPLC-1

 

Po kreiranju leder dijagrama preostaje još nekoliko koraka do njegove stvarne primene.  Leder dijagram mora da bude testiran off-line, preveden u izvršni pATLAS kod, debagovan off-line, i na kraju (ako je sve prethodno prošlo bez problema) integrisan u programski paket regularnih sistemskih i aplikativnih programa za uredjaj pATLAS.  Ova programska integracija se uvek obavlja off-line, izvan uredjaja za koga je namenjena, i postaće aktivna po kompletnom spuštanju  novoformiranog firmvera na sam uredjaj.  Za to vreme, pogonski rad uredjaj pATLAS more biti prekinut, uredjaj preprogramiran (novi izvršni programski kod upisan u CPU memoriju), zatim reinicijalizovan i rekonfigurisan, i tek na kraju vraćen u proizvodnju.  Sama procedura PLC integracije u mnogome podseća na prvo puštanje uredjaja u rad – razlika je u tome da je sada PLC kod sastavni deo programskog paketa uredjaja.

  • Za više detalja o FB dijagramima (Functional Block Diagrams - FBD), kliknite OVDE.
  • Za više detalja o FBD editoru - FBDE, kliknite OVDE.