Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     O nama IMP Automatika doo
IMP Automatika dooKCS Dijagrami

IMP- Automatika, d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u sastavu Instituta. Kod izvodjenja najkompleksnijih projekata koji zahtevaju angažovanje stručnjaka raznih profila i iz više organizacionih celina Instituta upravo ovo preduzeće, najčešće, preuzima ulogu sistem integratora i nosioca projekta. Zbog svoje veličina, dobre kvalifikacione strukture, koju čine saradnici sa velikim iskustvom i bogate tradicije ovo preduzeće predstavlja najznačajniji deo Instituta.
Od samog početka IMP-Automatika je programski orijentisana na razvojno-istraživački rad u oblasti nadzora i automatskog upravljanja procesima u složenim tehničkim sistemima, razvoj i primenu metoda operacionih istraživanja, razvoj specijalizovanih telemetrijskih uredjaja za prikupljanje podataka, rešavanje problema u oblasti metrologije razvojem familije uredjaja, razvoj informacionih sistema široke namene, itd.
Program preduzeća "IMP-Automatika" d.o.o. obuhvata:

- Izradu složenih sistema za nadzor i upravljanje u elektroprivredi, industrijskim procesima i vodoprivredi - SCADA programski paketi za upravljanje distributivnim mrežama i prenosnim mrežama viskog napona (VIEW6000, VIEW2, VIEW4), daljinske stanice (RTU) familije ATLAS,  DCS  - sistemi za upravljanja termoblokovima VIEW-T/POWER, upravljački sistemi - komandne table hidroagregata VIEW-H/POWER,  PLC uredjaji Atlas-MAX,  ARES uredjaji za registarciju potrošnje električne energije, elektronski merni pretvarači električnih veličina, brojila električne energije za obračunska merenja na visokom naponu, etalonski merači električne snage, itd...
- Razvoj, projektovanje i izradu upravljačko-informacionih sistema u oblasti upravljanja saobraćajem i izradu ITS, GPS i GIS sistema.
- Razvoj, projektovanje i realizaciju informacionih sistema široke  namene, kao npr. IS za potrebe državne administracije (poreska uprava, matične knjige, izborne liste i sl.).
- Izradu studija, projektovanje i izvodjenje projekata po principu ‘’ključ u ruke’’.

Gradski Pregled


Naučnoistraživački program ovog preduzeća se pretežno odvija u oblasti operacionih istraživanja, ekspertnih sistema, podrške odlučivanju, elektroenergetike i informacionih tehnologija.


TS Diagram